Kdy lze prodávat obecní majetek pod cenou

K uvedenému tématu uvádí redaktorka Kateřina Perknerová v Českobudějovickém deníku 13.2.2015 na str.14:

Judikatura Nejvyššího soudu (především rozhodnutí 827/2012) vychází ze zásady, že není vyloučena odpovědnost jednotlivých členů kolektivního orgánu (např. zastupitelstva nebo rady), jestliže tento orgán na svém zasedání přijal rozhodnutí, které vedlo k porušení zákonné povinnosti proto, že došlo ke schválení převodu vlastnictví nemovitého majetku za podstatně nižší cenu, než je cena obvyklá. Pokud uvedeným rozhodováním došlo k porušení povinnosti majetek obce řádně opatrovat, nebo spravovat, pak šlo o porušení důležité povinnosti v pojetí § 221 odst. 1 trestního zákoníku.

Celý článek je k dispozici na webových stránkách www.denik.cz ZDE.

Chcete pozemek v Římově za 7,- Kč/m2? Zajděte na obec.

V listopadu 2013 se na stránkách obce Římov objevila nenápadná informace „Prodej pozemku“. Pod tímto odkazem se skrývala nabídka na odprodej obecních pozemků viz. zde:

Prodej pozemků Římov

V současné době již tento dokument na stránkách obce nenaleznete.

Jako vítězná nabídka byla vybrána nabídka s cenou 7,- Kč/m2, byť se nejednalo o nabídku s nejvyšší nabízenou cenou. Odůvodnění tohoto rozhodnutí bylo, že předkladatel vítězné nabídky „dlouhodobě na těchto pozemcích hospodaří“ (viz. Usnesení ze 39. zasedání Zastupitelstva obce Římov). To, že obec mohla získat za prodej pozemků vyšší finanční částku, byl zřejmě jen takový nepodstatný detail.

„Dlouhodobým“ hospodařením na pozemcích mělo být to, že předkladatel vítězné nabídky měl tyto pozemky v pronájmu od obce (bez předkupního práva, cena za pronájem nezveřejněna) od roku 2008, přičemž v pronájmu měl pouze 2 ze 3 prodávaných pozemků.

Zbývá již jen doplnit, že každý zastupitel skládá před zahájením výkonu své funkce tento SLIB: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.

Do jaké míry bylo výše popsané jednání v zájmu obce a jejích občanů posoudí jistě každý sám.

Každopádně, každý může zkusit požádat vedení obce o odprodej pozemků za cenu 7,- Kč/m2, možná bude s tou správnou nabídkou úspěšný.

MM

Uzavírka Římov Holkov končí 13.11.2013

Stále častěji Rimov.info kontaktují lidé s dotazem ohledně zprůjezdnění komunikace II/155 ze Římova do Holkova, jelikož tuto informaci na oficiálních stránkách obce Římov nemohou najít. Zjistil jsem na Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, že uzavírka silnice v úseku Římov – Holkov má skončit 13.11.2013 a od 14.11.2013 má být úsek ze Římova na Holkov již průjezdný.

13.11.2013 má být příslušným stavebním úřadem udělen kolaudační souhlas k opravenému mostku. Po obdržení kolaudačního souhlasu pak Správa a údržba silnic odstraní objížďkové dopravní značení a ihned potom lze již silnici používat. Pokud vše proběhne bez problémů, provoz na úseku Římov Holkov (Holkov Římov) bude obnoven ještě dnes 13.11.2013 – ihned po odstranění objížďkového dopravního značení.

MM

Uzavírky v Římově aneb když hlava neví, co dělá pata

Od srpna 2013 probíhá oprava mostku mezi Římovem a Holkovem. Uzavírka silnice II/155 má trvat 4 měsíce, pokud vše půjde podle plánu. 4 měsíce je pro uzavírku CELÉ komunikace poměrně dlouhá doba, vzhledem k tomu, jaké komplikace to způsobuje v souvislosti s každodenními objížďkami po dalších „tankodromech“.

Podle mého názoru by kompetentní úředník takovouto dlouhodobou uzavírku celé silnice neměl vůbec připustit a měl by trvat na částečném zprůjezdnění komunikace. A pokud to z technických důvodů není možné, měla by oprava takovéto komunikace probíhat v dvousměnném či třísměnném režimu, aby proběhla v co nejkratším termínu. To vše se dá samozřejmě smluvně zajistit, pokud by se chtělo. Zde (a nejen zde) jsou však očividně jiné zájmy. Za pozornost stojí už samotné pojmenovávání této akce jako rekonstrukce MOSTU č. 155-009 či MOST na Holkov uzavřen apod. Asi hlavním důvodem pojmenování této akce je, že mostek by se dal opravit za 1 měsíc a nemohlo by se účtovat tolik, jako se účtuje za čtyřměsíční opravu „mostu“.

Člověk by řekl, že když už se takováto oprava provádí, mají kompetentní úřednici dopředu promyšleno, kudy budou lidé po dobu opravy jezdit. Omlouvám se, pozapomněl jsem na chvíli, že žijeme v České republice. Věrchuška (“elita“) se prostě rozhodla, že se obě komunikace z Římova do Českých Budějovic uzavřou ve stejném termínu. A určitě si to i „správně“ zdůvodní – hrozící propadnutí dotace apod..

Prostě, abychom moc nezpohodlněli, uzavřela se i druhá komunikace III/15529 do Českých Budějovic a nám nezbývá než doufat, že se poslední silnice do Římova z třeboňského směru také nezačne opravovat a že vydrží stařičký most z roku 1868 (toto je skutečný MOST, viz. foto níže) přes řeku Malši, který je zároveň technickou památkou. Ještěže měli naši předkové zlaté ruce a téměř 150 let starý most, dimenzovaný pro koňské povozy, stále slouží pro osobní dopravu i pro přetížené 50-ti tunové kamiony.

Dole pod fotografiemi si v anketě můžete tipnout, za jak dlouho se bude silnice opravovat znovu.

MM

Foto: Most v Římově přes řeku Malši – technická památka rejstříkového čísla 3-5878

Rimov-objizdka-po-moste-z-roku-1868

Most_Rimov-technicka-pamatka_most_v_Rimove_uzavirka_objizdky_objizdka_v_Rimove

Most_Rimov-technicka-pamatka_most_v_Rimove_objizdka-rimov

ANKETA

Za jak dlouho se komunikace bude opravovat znovu?

View Results

Loading ... Loading ...

Včera rudý, modrý dnes, já jsem zloděj z ODS!

Organizace Dokonalých Strak to dopracovala až na okraj politického propadlište. Normální člověk tyto korupčníky už volit nebude. To ale neznamená, že se znovu nedostanou do parlamentu. Proč?

Jsme jedna z mála zemí tzv. západního světa, možná jediná, kde volby trvají 2 dny a kde jsou volební urny přes noc bez dozoru volební komise. Pokud vím, tak výjimkou je ještě Itálie, tam ale volební urny přes noc hlídají carabinieri (policisté). Zastánci „našeho“ volebního systému budou jistě tvrdit, jak je vše v naprostém pořádku, že je vše zabezpečené, zapečetěné atd. atd. Faktem však zůstává, že volební urny jsou v noci z pátku na sobotu (od cca 22:00 do 08:00 hod.) bez dozoru a samotné volební urny rozhodně nemají charakter bezpečnostního trezoru.

A abychom nechodili pro příklad příliš daleko, zůstaneme u volební urny nacházející se v budově OÚ Římov. Pokud by někdo s přístupem do domu ukryl přes noc v domě „náležitě poučenou“ osobu blízkou, měla by pak takováto osoba 10 hodin na to, aby vyměnila hlasovací lístky ve volební urně za předem připravené hlasovací lístky té „správné strany“.

Zbývá si už jen položit otázku: kdo má klíče od domu?

MM

O Klausovi z tisku:

Klaus Kellner PPF Group

Upozornění na možnost vyvlastnění nemovitostí v Římově!

V prosinci 2012 byl schválen nový Územní plán obce Římov (dále jen ÚP). V textové části ÚP se objevuje nenápadná zkratka „VPS“, což ve skutečnosti znamená tzv. „veřejně prospěšné stavby“, pro které lze nemovitosti vyvlastnit!! Z obsahu ÚP jsem zjistil, že textová a grafická (výkresy) část ÚP jsou v rozporu. Pan starosta mi při návštěvě OÚ Římov řekl, že zajistí opravu chybných výkresů. Zasahování do schválené dokumentace mi připadá poněkud zvláštní, nicméně, na OÚ Římov zřejmě nic neobvyklého. Pana starostu jsem

Nový Územní plán obce Římov

při návštěvě OÚ Římov požádal o zkopírování „opraveného“ vyvlastňovacího výkresu s tím, že kopii uhradím. S panem starostou jsme se domluvili, že kopii výkresu „VPS“ pořídí u manželky, protože na OÚ není k dispozici kopírovací stroj pro kopie většího formátu. Asi po 1 měsíci jsem se panu starostovi ozval, jestli bych si slíbenou kopii mohl vyzvednout. Odpověď: nemohl, u manželky už kopii z technických důvodů pořídit nelze. A dál si mám již, pokud budu něco obdobného chtít, zažádat oficiální písemnou formou. Nezbývá tedy, než úřadovat..

Zde uvádím doslovný výňatek předmětné textové části ÚP (od str. 29, bod 7.) týkající se možného vyvlastňování nemovitostí v soukromém vlastnictví:

Územní plán Římov – textová část

7. vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

V řešeném území jsou navrženy tyto VPS:

7a) k.ú. Římov:

V1 – středotlaký přívod plynu z Velešína do Římova

V2 – středotlaký přívod plynu z Velešína do Dolních Vesců

V3 – přívod vodovodu do Dolních Vesců

V4 – odbočka VN a trafostanice Dolní Vesce

V5 – obchvat Hamru na silnici III.třídy

V6 – propojovací cesta s dešťovou kanalizací

V7 – lávka pro pěší a cyklisty přes Malši

V8 – severní obchvat Římova na silnici II.třídy

V9 – propojovací cesta z Římova do Vesců

V10 – trafostanice Římov – západ

V11 – propojovací komunikace u hřiště

V12 – přeložka vedení VN Římov – u hřiště

V13 – vodovodní řad Římov – U Cedronu

V14 – stezka pro pěší a cyklisty k Cedronu (Třeboňská)

V15 – výtlak splaškové kanalizace od Hamru

V16 – vodovodní řad do chatové zástavby

V17 – vodovodní řad do Hamru a D.Stropnice

VO – dálkový vodovodní řad Římov – Plav

VTP – dálkový vysokotlaký plynovod Borovany – Velešín

7b) k.ú. Branišovice:

V1 – propojující místní komunikace Kladiny

V2 – splašková kanalizace Branišovice na ČOV Římov

V3 – odl. stanice kanalizace Branišovice – sever

V4 – čerpací stanice a výtlak kanalizace Branišovice – východ

V5 – propojující obslužná komunikace vč.sítí

V6 – dešťová kanalizace nebo stoka vč. retence

V7 – východní obchvat silnice III.třídy Branišovice

V8 – el. vedení VN vč. trafostanice Branišovice – sever

7c) k.ú. Dolní Stropnice:

V1 – propojení pěší a cyklistické trasy přes řeku Malši

V2 – vodovod pro chatovou zástavbu Klady

V3 – vodovodní řad z Římova pro D. Stropnici

V4 – propojující komunikace D.Stropnice – Branišovice

V5 – splašková kanalizace D.Stropnice

V6 – dešťová kanalizace D.Stropnice

V7 – ČOV Dolní Stropnice

V8 – rozšíření obslužných komunikací vč. sítí D.Stropnice

V9 – přípojka VN vč. TS pro D.Stropnici

V10 – propojující komunikace D.Stropnice – západ

s rozšířením přechodu přes řeku Malši

VTP – dálkový vysokotlaký plynovod Borovany – Velešín.

7d) VPO s možností vyvlastnění pozemku:

k.ú. Římov:

O1 – opatření proti záplavám Hamru – hrázka na Malši

O2 – založení lokálního biokoridoru 4 Vesce

k.ú. Branišovice:

O1 – realizace lokálního biokoridoru Branišovice – jih

O2 – realizace lokálního biokoridoru Branišovice – východ

O3 – protizáplavový rybník pod vsí

k.ú. Dolní Stropnice:

O1 – založení lokálního biokoridoru – propojení lesíků.

MM

3 otázky na pana Ing. Tomáše Hluštíka, člena Zastupitelstva obce Římov

Vážený pane inženýre,

jelikož jste dosud neodpověděl na dotazy týkající směrnice o zadávání veřejných zakázek, dovoluji si Vás poprosit o odpověď na následující otázky..

Pustíte mě do účetnictví obce?

Vaše odpověď v komentáři u článku je poměrně rozporuplná. Píšete, že nahlédnout do účetnictví obce mohu, v jiné části Vašeho komentáře píšete, že nemohu, konkrétně..

.., že podle Zákona o obcích a podle Zákona o svobodném přístupu k informacím mám na nahlédnutí do účetnictví v omezené míře právo, ale, cituji Vás: „Bohužel nikdo Vám bez souhlasu například nějakého imaginárního občana pana Vopršálka nemůže ukázat dokument, ze kterého byste vyčetl, kolik a kdy zaplatil za popelnice, že koupil pozemek od obce, že prodal pozemek obci, že koupil od obce dřevo, nebo že třeba dostal pokutu za rušení nočního klidu.“

To by ale pro mě znamenalo, že se do účetnictví obce podívat nemohu, jelikož mě zajímá KOMU a za KOLIK se prodává obecní majetek a KOMU a za JAKÝCH podmínek se přidělují veřejné zakázky.

Upřesním tedy moji původní otázku a prosím konkrétní odpověď..

1. Pustíte mě do účetnictví obce? Chtěl bych nahlédnout do všech listin v účetnictví obce Římov, zejména do smluv, výpisů z bankovních účtů obce, daňových dokladů a všech souvisejících dokumentů za maximální možné časové období zpětně. Zajímá mě především, co, za kolik a komu obec prodala. Jaké veřejné zakázky a komu obec přidělila, za jakých podmínek?

Prosím o konkrétní odpověď na moji otázku/žádost. Tedy, zda-li mi požadované dokumenty poskytnete k nahlédnutí? Popřípadě, které dokumenty k nahlédnutí neposkytnete a z jakého důvodu? Kdy mohu přijít – kdy budou požadované dokumenty připraveny k nahlédnutí?

2. Napsal jste v souvislosti se směrnicí o zadávání veřejných zakázek, že, cituji: „… je tedy v zájmu obce nějaká jasná pravidla stanovit.“ Pokud vím, jste členem Zastupitelstva obce Římov od roku 2006 a sám píšete, že směrnice o zadávání veřejných zakázek, defakto stejného obsahu, platí již několik let. Jaká jasná pravidla jste za tu dobu v zastupitelstvu Vy osobně navrhl?

3. Uvedl jste, že jste měl ohledně kritiky směrnice nějaká jednání. O jaká jednání šlo, úřední nebo neformální? S kým jste jednal a jaká byla stanoviska zúčastněných osob? Byl z jednání sepsán nějaký záznam?

Děkuji předem za Vaše odpovědi a jsem s pozdravem

Milan Mikeš

 

Odpověď na dotazy pana Ing. Tomáše Hluštíka, člena Zastupitelstva obce Římov

Vážený pane inženýre,

Vaše otázka: „V čem naše směrnice porušuje zákon?“ je zodpovězena v první polovině článku „Směrnice o zadávání veřejných zakázek, aneb příprava trestné činnosti místní samosprávou“, konkrétně v části popisující směrnici v bodech: 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 2.3.2., 2.3.3. a 2.3.4. Pokud mám na Vaši otázku odpovědět co nejstručněji, pak odpověď je taková, že podstatou mé kritiky není citace paragrafů, ale skutečnost, že úřední dokument podporuje korupci. V citovaném článku jsou všechna prokorupční ustanovení směrnice popsána. Pakliže i přes opakované přečtení této části článku tvrdíte, že nevíte v čem je směrnice protizákonná, je to podle mého názoru možné pouze ze 2 důvodů:

a) buď jste si směrnici pozorně nepřečetl,

nebo

b) máte Vy sám ze směrnice nějaký osobní prospěch.

Jiný racionální důvod mě skutečně nenapadá. Myslím si, že moje kritika směrnice je srozumitelná a pochopí ji každý nepodjatý člověk. Je mi žinantní, že Vám musím odpovědět takto, protože Vás v žádném případě nechci nijak urazit a neberte prosím moji odpověď nijak ve zlém, ale pokud po mně požadujete upřímnou odpověď na Vaši otázku „V čem naše směrnice porušuje zákon?“, nemohu Vám odpovědět jinak.

Pokud se mě ptáte, zda-li vidím něco špatného na tom, že se zastupitelstvo a Kontrolní výbor zabývaly mým článkem, který jsem poslal VÝHRADNĚ do Informačních listů obce Římov, pak odpovídám, že ANO. Vadí mi to, že úředník nedělá co má, ale účelově si dělá co chce. Já jsem článek poslal výhradně ke ZVEŘEJNĚNÍ do Informačních listů obce Římov, nikoliv zastupitelstvu či Kontrolnímu výboru. Jinými slovy, článek kritizující směrnici měl být dán ve známost širší veřejnosti, nikoli pouze autorům kritizované směrnice! V případě, že by byl článek zveřejněn v Informačních listech obce Římov (jak bylo starostou původně přislíbeno) a následně by byl probírán na zastupitelstvu či jakýchkoliv jiných orgánech obce, bylo by vše v naprostém pořádku. Jestliže jste ale zveřejnění článku zamítli, neměli jste ŽÁDNÉ právo dále s cizím článkem jakkoliv manipulovat. Je mi líto, že Vy tento rozdíl nevidíte.

Co se týká odpovědí na otázky, rád bych Vám jen připomenul, že já jsem řadový občan Římova a dosud jsem od Vás, coby zastupitele obce Římov, nedostal odpověď na poměrně důležité dotazy týkající směrnice o zadávání veřejných zakázek. Dovolím si proto tyto otázky PŘIPOMENOUT V DALŠÍM ČLÁNKU A PROSÍM O JEJICH ZODPOVĚZENÍ. Děkuji.

Milan Mikeš

V Informačních listech obce Římov už občané nemohou zveřejňovat své názory – byla zavedena CENZURA!

Důvodem pro založení webu www.Rimov.info bylo zavedení cenzury do Informačních listů obce Římov.

Informační listy obce Římov byly až doposud periodikum, ve kterém mohli všichni občané Římova zveřejňovat své názory k fungování obce. Dokonce byla tato chválihodná služba občanům prezentována jako jeden z hlavních důvodů existence tohoto periodika. To ale přestalo platit, když byl do Informačních listů obce Římov poslán příspěvek s kritikou směrnice o zadávání veřejných zakázek resp. s kritikou práce dlouholetého starosty a současného místostarosty Koupala V. (starosta od roku 1990 do 2010 za ODS, dříve kandidát KSČ). Zveřejnění mého příspěvku bylo panem starostou původně přislíbeno, následně ale bylo odmítnuto, konkrétně..

Dne 27.08.2012 jsem na email Obce Římov poslal příspěvek ke zveřejnění do Informačních listů obce Římov. Příspěvek jsem poslal v termínu uzávěrky Informačních listů obce Římov (termín uzávěrky je uveden v každém vydání Informačních listů obce Římov na poslední straně v zápatí). Dne 29.08.2012 jsem dostal od obce tuto odpověď, cituji: „Dobrý den, jelikož byly již info-listy v době vašeho zaslání připraveny bude Váš článek otisknut v dalším čísle…“

Dne 19.10.2012, tedy před vydáním dalšího čísla, mi telefonoval pan starosta a sdělil mi, že můj neuveřejněný příspěvek s kritikou směrnice o zadávání veřejných zakázek probírali na zastupitelstvu a většinou hlasů se shodli na tom, že směrnice o zadávání veřejných zakázek je v pořádku a můj příspěvek nebude zveřejněn, jelikož je obsáhlý a vulgární. Na dotaz, co konkrétně je v příspěvku vulgárního, jsem dostal odpověď, že to je slovo „zcizení“, které opakovaně používám ve vztahu k dlouholetému starostovi a současnému místostarostovi obce Římov Koupalovi V. Spojení jména Koupal V. se zcizováním obecního majetku ale rozhodně není vulgární nařčení, naopak, je to ryze pravdivé tvrzení, což podle mého názoru Koupal V. také velmi dobře ví.

Co se týká neuveřejnění mého příspěvku, byla mi také nabídnuta možnost zveřejnění zkráceného příspěvku, ve kterém nebude figurovat jméno Koupal V., na což jsem nepřistoupil, jelikož by takto zcenzurovaný článek postrádal svůj původní smysl.

Web Rimov.info bude postupně aktualizován a budou zde postupně zveřejňovány další články o „hospodaření“ s obecním majetkem a další informace. Každý občan Římova, který není spokojený s činností místní samosprávy, může napsat svůj příspěvek na email admin@rimov.info a příspěvek včetně fotografií může být zdarma zveřejněn na webu Rimov.info.

Milan Mikeš, Školní 94, 373 24 Římov