Upozornění na možnost vyvlastnění nemovitostí v Římově!

Nový Územní plán obce Římov

při návštěvě OÚ Římov požádal o zkopírování „opraveného“ vyvlastňovacího výkresu s tím, že kopii uhradím. S panem starostou jsme se domluvili, že kopii výkresu „VPS“ pořídí u manželky, protože na OÚ není k dispozici kopírovací stroj pro kopie většího formátu. Asi po 1 měsíci jsem se panu starostovi ozval, jestli bych si slíbenou kopii mohl vyzvednout. Odpověď: nemohl, u manželky už kopii z technických důvodů pořídit nelze. A dál si mám již, pokud budu něco obdobného chtít, zažádat oficiální písemnou formou. Nezbývá tedy, než úřadovat..

Zde uvádím doslovný výňatek předmětné textové části ÚP (od str. 29, bod 7.) týkající se možného vyvlastňování nemovitostí v soukromém vlastnictví:

Územní plán Římov – textová část

7. vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

V řešeném území jsou navrženy tyto VPS:

7a) k.ú. Římov:

V1 – středotlaký přívod plynu z Velešína do Římova

V2 – středotlaký přívod plynu z Velešína do Dolních Vesců

V3 – přívod vodovodu do Dolních Vesců

V4 – odbočka VN a trafostanice Dolní Vesce

V5 – obchvat Hamru na silnici III.třídy

V6 – propojovací cesta s dešťovou kanalizací

V7 – lávka pro pěší a cyklisty přes Malši

V8 – severní obchvat Římova na silnici II.třídy

V9 – propojovací cesta z Římova do Vesců

V10 – trafostanice Římov – západ

V11 – propojovací komunikace u hřiště

V12 – přeložka vedení VN Římov – u hřiště

V13 – vodovodní řad Římov – U Cedronu

V14 – stezka pro pěší a cyklisty k Cedronu (Třeboňská)

V15 – výtlak splaškové kanalizace od Hamru

V16 – vodovodní řad do chatové zástavby

V17 – vodovodní řad do Hamru a D.Stropnice

VO – dálkový vodovodní řad Římov – Plav

VTP – dálkový vysokotlaký plynovod Borovany – Velešín

7b) k.ú. Branišovice:

V1 – propojující místní komunikace Kladiny

V2 – splašková kanalizace Branišovice na ČOV Římov

V3 – odl. stanice kanalizace Branišovice – sever

V4 – čerpací stanice a výtlak kanalizace Branišovice – východ

V5 – propojující obslužná komunikace vč.sítí

V6 – dešťová kanalizace nebo stoka vč. retence

V7 – východní obchvat silnice III.třídy Branišovice

V8 – el. vedení VN vč. trafostanice Branišovice – sever

7c) k.ú. Dolní Stropnice:

V1 – propojení pěší a cyklistické trasy přes řeku Malši

V2 – vodovod pro chatovou zástavbu Klady

V3 – vodovodní řad z Římova pro D. Stropnici

V4 – propojující komunikace D.Stropnice – Branišovice

V5 – splašková kanalizace D.Stropnice

V6 – dešťová kanalizace D.Stropnice

V7 – ČOV Dolní Stropnice

V8 – rozšíření obslužných komunikací vč. sítí D.Stropnice

V9 – přípojka VN vč. TS pro D.Stropnici

V10 – propojující komunikace D.Stropnice – západ

s rozšířením přechodu přes řeku Malši

VTP – dálkový vysokotlaký plynovod Borovany – Velešín.

7d) VPO s možností vyvlastnění pozemku:

k.ú. Římov:

O1 – opatření proti záplavám Hamru – hrázka na Malši

O2 – založení lokálního biokoridoru 4 Vesce

k.ú. Branišovice:

O1 – realizace lokálního biokoridoru Branišovice – jih

O2 – realizace lokálního biokoridoru Branišovice – východ

O3 – protizáplavový rybník pod vsí

k.ú. Dolní Stropnice:

O1 – založení lokálního biokoridoru – propojení lesíků.

MM

Be Sociable, Share!
Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené a jeho autorem je admin. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *