Odpověď na dotazy pana Ing. Tomáše Hluštíka, člena Zastupitelstva obce Římov

Vaše otázka: „V čem naše směrnice porušuje zákon?“ je zodpovězena v první polovině článku „Směrnice o zadávání veřejných zakázek, aneb příprava trestné činnosti místní samosprávou“, konkrétně v části popisující směrnici v bodech: 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 2.3.2., 2.3.3. a 2.3.4. Pokud mám na Vaši otázku odpovědět co nejstručněji, pak odpověď je taková, že podstatou mé kritiky není citace paragrafů, ale skutečnost, že úřední dokument podporuje korupci. V citovaném článku jsou všechna prokorupční ustanovení směrnice popsána. Pakliže i přes opakované přečtení této části článku tvrdíte, že nevíte v čem je směrnice protizákonná, je to podle mého názoru možné pouze ze 2 důvodů:

a) buď jste si směrnici pozorně nepřečetl,

nebo

b) máte Vy sám ze směrnice nějaký osobní prospěch.

Jiný racionální důvod mě skutečně nenapadá. Myslím si, že moje kritika směrnice je srozumitelná a pochopí ji každý nepodjatý člověk. Je mi žinantní, že Vám musím odpovědět takto, protože Vás v žádném případě nechci nijak urazit a neberte prosím moji odpověď nijak ve zlém, ale pokud po mně požadujete upřímnou odpověď na Vaši otázku „V čem naše směrnice porušuje zákon?“, nemohu Vám odpovědět jinak.

Pokud se mě ptáte, zda-li vidím něco špatného na tom, že se zastupitelstvo a Kontrolní výbor zabývaly mým článkem, který jsem poslal VÝHRADNĚ do Informačních listů obce Římov, pak odpovídám, že ANO. Vadí mi to, že úředník nedělá co má, ale účelově si dělá co chce. Já jsem článek poslal výhradně ke ZVEŘEJNĚNÍ do Informačních listů obce Římov, nikoliv zastupitelstvu či Kontrolnímu výboru. Jinými slovy, článek kritizující směrnici měl být dán ve známost širší veřejnosti, nikoli pouze autorům kritizované směrnice! V případě, že by byl článek zveřejněn v Informačních listech obce Římov (jak bylo starostou původně přislíbeno) a následně by byl probírán na zastupitelstvu či jakýchkoliv jiných orgánech obce, bylo by vše v naprostém pořádku. Jestliže jste ale zveřejnění článku zamítli, neměli jste ŽÁDNÉ právo dále s cizím článkem jakkoliv manipulovat. Je mi líto, že Vy tento rozdíl nevidíte.

Co se týká odpovědí na otázky, rád bych Vám jen připomenul, že já jsem řadový občan Římova a dosud jsem od Vás, coby zastupitele obce Římov, nedostal odpověď na poměrně důležité dotazy týkající směrnice o zadávání veřejných zakázek. Dovolím si proto tyto otázky PŘIPOMENOUT V DALŠÍM ČLÁNKU A PROSÍM O JEJICH ZODPOVĚZENÍ. Děkuji.

Milan Mikeš

V Informačních listech obce Římov už občané nemohou zveřejňovat své názory – byla zavedena CENZURA!

Důvodem pro založení webu www.Rimov.info bylo zavedení cenzury do Informačních listů obce Římov.

Informační listy obce Římov byly až doposud periodikum, ve kterém mohli všichni občané Římova zveřejňovat své názory k fungování obce. Dokonce byla tato chválihodná služba občanům prezentována jako jeden z hlavních důvodů existence tohoto periodika. To ale přestalo platit, když byl do Informačních listů obce Římov poslán příspěvek s kritikou směrnice o zadávání veřejných zakázek resp. s kritikou práce dlouholetého starosty a současného místostarosty Koupala V. (starosta od roku 1990 do 2010 za ODS, dříve kandidát KSČ). Zveřejnění mého příspěvku bylo panem starostou původně přislíbeno, následně ale bylo odmítnuto, konkrétně..

Dne 27.08.2012 jsem na email Obce Římov poslal příspěvek ke zveřejnění do Informačních listů obce Římov. Příspěvek jsem poslal v termínu uzávěrky Informačních listů obce Římov (termín uzávěrky je uveden v každém vydání Informačních listů obce Římov na poslední straně v zápatí). Dne 29.08.2012 jsem dostal od obce tuto odpověď, cituji: „Dobrý den, jelikož byly již info-listy v době vašeho zaslání připraveny bude Váš článek otisknut v dalším čísle…“

Dne 19.10.2012, tedy před vydáním dalšího čísla, mi telefonoval pan starosta a sdělil mi, že můj neuveřejněný příspěvek s kritikou směrnice o zadávání veřejných zakázek probírali na zastupitelstvu a většinou hlasů se shodli na tom, že směrnice o zadávání veřejných zakázek je v pořádku a můj příspěvek nebude zveřejněn, jelikož je obsáhlý a vulgární. Na dotaz, co konkrétně je v příspěvku vulgárního, jsem dostal odpověď, že to je slovo „zcizení“, které opakovaně používám ve vztahu k dlouholetému starostovi a současnému místostarostovi obce Římov Koupalovi V. Spojení jména Koupal V. se zcizováním obecního majetku ale rozhodně není vulgární nařčení, naopak, je to ryze pravdivé tvrzení, což podle mého názoru Koupal V. také velmi dobře ví.

Co se týká neuveřejnění mého příspěvku, byla mi také nabídnuta možnost zveřejnění zkráceného příspěvku, ve kterém nebude figurovat jméno Koupal V., na což jsem nepřistoupil, jelikož by takto zcenzurovaný článek postrádal svůj původní smysl.

Web Rimov.info bude postupně aktualizován a budou zde postupně zveřejňovány další články o „hospodaření“ s obecním majetkem a další informace. Každý občan Římova, který není spokojený s činností místní samosprávy, může napsat svůj příspěvek na email admin@rimov.info a příspěvek včetně fotografií může být zdarma zveřejněn na webu Rimov.info.

Milan Mikeš, Školní 94, 373 24 Římov

Směrnice o zadávání veřejných zakázek, aneb příprava trestné činnosti místní samosprávou

ZDE PROSÍM KLIKNĚTE PRO ZOBRAZENÍ SMĚRNICE č. 1/2012 – O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. Směrnice je zobrazena přímo z oficiálních stránek Obce Římov www.rimov.cz, poměrně nepřehledně, naležato (omylem nebo záměrně?).

Jelikož má směrnice o zadávání veřejných zakázek natolik neuvěřitelný obsah, rozhodl jsem se zveřejnit, co nám tato „povedená a dozlatova vypečená“ směrnice fakticky sděluje, tedy, že bylo rozhodnuto o tom, že peníze daňových poplatníků budou vypláceny „vyvoleným“ podle těchto „kritérií“:

– Dodavatele zakázky „malého“ rozsahu, jejichž PŘEDPOKLÁDANÁ cena nepřesáhne 150.000,- Kč bez DPH vybere starosta obce, přičemž je povinen dodržet zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. /viz. směrnice bod 2.2.1./
Co se ale stane, když tyto zásady (blíže nespecifikované) starosta obce nedodrží, vnitřní směrnice už neříká. Žádnou sankci za porušení pravidel vnitřní směrnice neukládá.

U zakázek, jejichž předpokládaná cena bude od 100.000,- Kč do 150.000,- Kč bez DPH je starosta povinen provést průzkum trhu podle vlastního uvážení. /viz. směrnice bod 2.2.2./

O zakázkách, jejichž předpokládaná cena bude do 100.000,- Kč bez DPH se nevede ŽÁDNÁ dokumentace a NEEVIDUJÍ se. /viz. směrnice bod 2.2.3./

U zakázek „malého“ rozsahu, jejichž předpokládaná cena nepřesáhne 3.000.000,- Kč bez DPH se vybírá nejméně ze 3 dodavatelů/nabídek. /viz. směrnice bod 2.3.2./
Převedeno do praxe to bude nejspíše vypadat tak, že se o zakázky budou „spravedlivě“ dělit 3 firmy. Nic naplat, že jenom v jihočeském kraji fungují desetitisíce firem a živnostníků. Proč vybírat z více uchazečů, když by z toho nic „nekáplo“. No, a tak už asi nikoho nepřekvapí, že ze směrnice se dozvíme, že text výzvy a SEZNAM OBESÍLANÝCH DODAVATELÚ SCHVALUJE STAROSTA. A aby to byl úplný sichr, tak starosta vybírá 3 člennou hodnotící komisi. /viz. směrnice bod 2.3.3./
Co k tomu dodat.. Snad jenom to, že starosta může v „odůvodněných“ případech zadat zakázku přímo jednomu dodavateli podle svého uvážení. /viz. směrnice bod 2.3.4./

U cen zakázek se vždy objevuje sousloví „předpokládaná cena“, přičemž nikde není uvedeno, jak dalece se výsledná cena může lišit od předpokládané ceny. O kolik může být skutečná cena zakázky odlišná od předpokládané ceny? Můžeme jen hádat, o 10 %, 50 %, 100 %?

Za pozornost stojí už samotný název směrnice, zejména její začátek: „Směrnice pro evidenci veřejných zakázek a zadávání zakázek malého rozsahu obcí Římov“.
Odpovídající název by měl spíše být: Zadávání veřejných zakázek obcí Římov (to, že se u zakázek eviduje každá koruna pokládám za samozřejmé). Nicméně, o transparentnost autorům směrnice zjevně nejde. Autorům směrnice jde podle mého názoru zejména o to, aby se zamlžila podstata směrnice a chtějí v lidech vzbudit dojem, že jde jen o jakousi evidenci, které si ani moc nemusejí všímat.

– Když vidím termín „zakázky MALÉHO rozsahu“ ve spojení s miliónovými zakázkami na vesnici, tak to si vysvětluji už jen tak, že si naši zákonodárci za dobu svého působení nakradli již tolik, že milióny korun se pro ně staly kapesným.

Shrneme-li si to celé, tak asi úplně nejvýstižnější název pro tuto směrnici by měl být:
Příprava trestné činnosti místní samosprávou.

Když je toto možné na vesnici, jak to asi chodí o několik pater výše?? Snad se k tomu jednou dobereme a způsobené škody budou splácet ti, kteří je způsobili.

Tuto směrnici, resp. návod k trestné činnosti, podle mého názoru připravil, spíše než současný formální starosta, faktický starosta Koupal V. (starosta od roku 1990 do 2010 za ODS, dříve kandidát KSČ), nyní formálně místostarosta. Mě osobně jeho jednání již nepřekvapuje. Vím, že má ve zcizování obecního majetku dlouholetou praxi (viz. zatím nejznámější jeho zcizení bývalé samoobsluhy). Také jeho bezostyšné hrubé pomluvy občanů, kteří nesdílejí jeho názor a dovolí si kritizovat jeho práci, se už pro něj očividně staly samozřejmou součástí jeho „slušného“ jednání. Žádné pochybení si v tomto směru dosud nepřipustil. Pan Koupal V. si je svým jednáním a beztrestností tak jistý zejména proto, protože ví a má už v praxi vyzkoušeno, že v případě potřeby ho jeho věrná a vlivná „klika“ kdykoli ochrání a vydá „patřičné“ rozhodnutí či rozsudek podle jeho přání. To mohu dokladovat v několika případech, u kterých je zřejmé, v čí prospěch úředníci nezákonně(!) postupují. Pokud bychom žili v právním státě, tak už by dávno byla zjednána náprava. Žijeme ale bohužel v kriminálním státě, kde zákony schvalují lumpové, aby chránily lumpy, což dnes a denně vidíme ve sdělovacích prostředcích i kolem sebe.

A nakonec..Ve směrnici je uvedeno, že ji schválilo zastupitelstvo dne 18.7.2012. Mám věřit tomu, že tuto pozoruhodnou směrnici schválili všichni zastupitelé? Viděli jí vůbec? Dovoluji si všechny zastupitele dopředu upozornit na to, že pokud bude Koupal V. čelit jakémukoliv podezření v souvislosti s hospodařením s obecním majetkem (a že by toho bylo..), veškerou vinu přenese na zastupitelstvo! Měl jsem již možnost se přesvědčit, že pokud se tato osoba dostane do problémů, jeho oblíbená formulace je: já jsem nic nerozhodl, to rozhodlo zastupitelstvo. Na druhou stranu, když se mu to hodí – v pozitivních případech – říká: to je moje zásluha, zastupitelstvo mi to odsouhlasilo. Formálně rozhoduje samozřejmě zastupitelstvo, ale jak to fakticky chodí na obci, o tom si nedělám žádné iluze. Vážení zastupitelé, buďte při hlasování obezřetní!

Pravděpodobně bude Koupalem V., popř. někým koho zase navede, jako reakce na můj článek opět vznesena snůška lží a urážek (to by mohl Koupal V. vyučovat), že co jsem napsal není pravda, že obec hospodaří podle zákona atd.. Proto se s předstihem ptám, pustíte mě do účetnictví obce? Pokud je obecní hospodaření obce po dobu 20 let zpětně v pořádku, jak stále Koupal V. tvrdí, není se čeho obávat. Zastávám názor, že každý občan má právo nahlédnout do účetnictví obce, ve které je přihlášen k trvalému pobytu. Uvítal bych, pokud by o tomto mém požadavku rozhodlo zastupitelstvo hlasováním. V této souvislosti si dovolím ještě uvést, že anonymní hlasování zastupitelstva není moc důvěryhodné. A když už se nehlasuje anonymně, proč je v zápisech uveden (někdy) pouze počet hlasů, př.: 5 pro, 1 se zdržel, 3 proti. Proč není v zápisech jmenovitě uvedeno kdo pro co hlasoval? Myslím, že nejenom já bych tuto informaci uvítal. Děkuji.

Milan Mikeš, Školní 94, 373 24 Římov

Je tato směrnice podle vás sofistikovaný návod k páchání trestné činnosti?

View Results

Loading ... Loading ...